UA-90559019
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het strijken en evt wassen van het was/strijkgoed van de klant.
Onder was/strijkgoed  wordt verstaan: al het textiel dat de klant per keer aanbiedt om te laten wassen/strijken door Strijkservice Veldhoven
De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het was/strijkgoed  aanbiedt en Strijkservice Veldhoven dit aanneemt.
 Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

Kortingen
De kortingen zijn alleen van toepassing op particulieren en bij het afhalen op locatie of bezorgen op adres dient direct contant of per pin betaald te worden.
Bedrijven en particulieren die op factuur betalen hebben géén recht op kortingen.
Kortingen gelden niet in combinatie met andere kortingen/acties. Verplichtingen Strijkservice Veldhoven  m.b.t. het strijkgoed
:Bij het aangaan van de overeenkomst zal Strijkservice Veldhoven
(ter plekke dan wel telefonisch):a. met de klant bespreken waar het was/strijkgoed  precies uit bestaat (aantal en soort);b. met de klant een duidelijke afspraak
maken met betrekking tot de prijs en de afhaaldatum. indien gewenst een afspraak met de klant maken om het was/strijkgoed op te halen,
indien mogelijk de klant wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden..
Strijkservice Veldhoven zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem /haar overhandigen;e. bij afgifte van het was/strijkgoed  wordt aan de klant
een ontvangstbewijs gegeven; mits  daarom gevraagd wordt Strijkservice Veldhoven zal uiterst zorgvuldig met het was/strijkgoed omgaan en zal zich tot
het uiterste inspannen om de overeengekomen diensten zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het strijken van het strijkgoed,
conform de strijkinstructies van het strijkgoed, alsmede het opvouwen van de gestreken zaken* met uitzondering van blouses hiervoor geldt een meerprijs..
Bij de uitvoering van die diensten mag Strijkservice Veldhoven in beginsel afgaan op de juistheid van de aan het strijkgoed gehechte etiketten die informatie
bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van het was/strijkgoed .Verplichtingen klant m.b.t. was/strijkgoed :De klant verplicht zich tot:a. het afgeven van
het was/strijkgoed  op een vooraf gemaakte afspraak;b. het expliciet wijzen op het waardevolle karakter van het aangebodenwas/strijkgoed , voorzover deze waarde niet
direct herkenbaar is, maar waarvan de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken;
Het strijkgoed moet schoon zijn, dit ter beoordeling van Strijkservice Veldhoven, vuil strijkgoed wordt niet gestreken. Ook dient het strijkgoed voorzien te zijn
van strijkadviezen, dan wel tenminste dient het weefsel bekend te zijn. Is naar het oordeel van  Strijkservice Veldhoven onvoldoende bekend hoe het
aangeleverde strijkgoed gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende strijkgoed niet gestreken. Indien het strijkgoed op basis van het voorgaande niet wordt gestreken,
 is Strijkservice Veldhoven desalniettemin bevoegd een (deel)betaling in rekening te brengen.
Als u de blouse op kleerhangers gehangen wil hebben is het 1 blouse per kleerhanger.Afgifte strijkgoed1. Strijkservice Veldhoven is gerechtigd het strijkgoed af te geven
aan de toonder van het ontvangstbewijs.2. Teruggave van het strijkgoed aan de klant geschiedt slechts tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen.
3. Wanneer er sprake is van wanbetaling door de klant en/of wanneer de termijn van 8 dagen na de afhaaldatum is verstreken, komen alle kosten
die Strijkservice Veldhoven in redelijkheid moet maken voor het bewaren van het was/strijkgoed en voor de invordering van de haar toekomende bedragen
alsmede de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de klant. Per verstuurde herinnering zullen 7,50 euro
administratiekosten in rekening gebracht worden.Bedrijven hebben een betalingstermijn van 30 dagen.Mocht onverhoeds het verkeerde strijkgoed zijn
meegegeven dan is de klant verplicht om dit zo spoedig mogelijk aan Strijkservice Veldhoven mee te delen. De klant zal het strijkgoed ter beschikking
van Strijkservice Veldhoven houden en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.


Aansprakelijkheid Strijkservice Veldhoven is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en/of verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld
van Strijkservice Veldhoven. Mocht Strijkservice Veldhoven aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade aan het strijkgoed, dan zal deze worden vastgesteld
aan de hand van de "gebruikswaarde" van het strijkgoed en dit kan nooit meer belopen dan 0 euro per strijkgoed, per klant. Onder gebruikswaarde wordt in dit verband
verstaan de originele aankoopwaarde van het strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig
zijn aangeboden en door Strijkservice Veldhoven niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan
worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak. Particulieren en bedrijven zijn verplicht voordat de opdracht wordt geplaatst om een formulier voor eigen risico
te ondertekenen. Het getekende formulier blijft in bezit van Strijkservice Veldhoven.Overmacht Strijkservice Marleen zal het strijkgoed binnen de afgesproken termijn strijken,
tenzij er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien waarop Strijkservice Veldhoven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht
worden de verplichtingen van Strijkservice Veldhoven opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Strijkservice Veldhoven
niet mogelijk is langer duurt dan één week, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 Indien Strijkservice Veldhoven bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, kan zij de reeds verrichte diensten afzonderlijk factureren.Klachten1. Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed dient de klant direct bij het ophalen c.q. na het brengen van
het strijkgoed aan Strijkservice Veldhoven te melden, schriftelijk en dit uiterlijk binnen 24 uur. Alle meldingen na deze periode zullen niet door Strijkservice Veldhoven
in behandeling worden genomen en er zal in geen geval aansprakelijkheid voor worden aanvaard.2. Bij een klacht dient de klant op verzoek van Strijkservice Veldhoven
alle gegevens omtrent het strijkgoed te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. Indien mogelijk
zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende strijkgoed is gekocht. Indien dit niet mogelijk is, is StrijkserviceVeldhoven vrij om zelf de hoogte
van de waarde van het strijkgoed in te schatten.

Vanaf 1 januari 2017 geldt een volledige eigen risico.